fbpx

eerst gratis en vrijblijvend kennismaken?

Algemene Voorwaarden

Karla Dijkstra Voedingscoach

18 februari 2018

KD-VC-EMB.2018.001

1. Status
Karla Dijkstra Voedingscoach (hierna vermeld onder KD-VC), opgericht op 1 januari 2017.

2. Activiteiten en doelstelling
KD -VC is een adviseur op het gebied van gezonde voeding en voedingssupplementen. KD-VC biedt diverse diensten aan die gericht zijn op de verbetering van de gezondheid op basis van de orthomoleculaire voedingsleer. Na een kennismakingsgesprek wordt besloten of en zo ja welke specifieke begeleiding zal kunnen worden gevolgd en welke specifieke diensten overeen gekomen kunnen worden. Voor voeding en suppletieadvies is altijd een intakegesprek onderdeel van de definitieve overeenkomst.

3. Intentieverklaring
Nadat het doel van het traject en/of test is vastgelegd verklaren zowel KD-VC als cliënt door ondertekening van het contract samen te werken teneinde de overeengekomen begeleiding te realiseren. KD-VC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, indien de voedingscoach van mening is, dat de inzet van cliënt onvoldoende is het beoogde resultaat te behalen, de overeenkomst, onder retour storting van (een gedeelte van) de begeleidingskosten, gelijk aan de nog niet genoten begeleiding, te ontbinden. Alle behandelingen welke de voedingscoach geboden achtte het beoogde te behalen, vallen hieronder. Indien achteraf mocht blijken dat het beoogde resultaat door verzwegen medische- en/of psychische gebreken niet (volledig) kan worden bereikt heeft KD-VC het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden onverminderd de gehoudenheid van de cliënt om het begeleidingsbedrag over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.

4. Aansprakelijkheid
De cliënt onderwerpt zich aan de door Karla Dijkstra Voedingscoach gegeven instructies en vastgestelde veiligheidsmaatregelen. Indien de cliënt de instructies overtreedt, is zulks een reden om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van de cliënt om het afgesproken bedrag over de gehele overeengekomen periode, te voldoen.

KD-VC is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of veroorzaakt door het verzwijgen van medische- en of psychische problemen van cliënt.

5. Duur van de overeenkomst en de voedingscoach
De overeenkomst voor voeding en/of suppletieadvies wordt aangegaan voor losse consulten of voor een traject van respectievelijk 6, 8 of 12 consulten. De EMB test (Energetische Morfologische Bloedtest) kan alleen in combinatie met 2 consulten worden afgesproken. De frequentie van de consulten wordt door Voedingscoach en cliënt individueel afgestemd.

6. Afzeggen en inhalen
Vakantieperiode(s), ziekte en afzeggingen wegens bijzondere omstandigheden (ter beoordeling van KD-VC) dienen minimaal 24 uur van tevoren persoonlijk of via telefonisch contact aan uw voedingscoach te worden gemeld. Afzeggingen binnen 24 uur voor de begeleiding worden in rekening gebracht.

7. Betalingen
Betaling van het overeengekomen traject moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum worden voldaan op de rekening van K.J.K. Dijkstra rekeningnummer NL22TRIO 0379 6327 13 van de Triodos Bank.

De kosten zijn gebaseerd op de pakketprijzen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Alle bedragen zijn inclusief BTW. Mocht de voeding coaching op een andere locatie dan Werkman, Kleine Breedstraat 3 9101 LB te Dokkum, worden gegeven dan vindt er een toeslag plaats van € 0,29 per gereden km, gerekend vanaf de woning van de voedingscoach van en naar de plaats waar de coaching zal worden gegeven.